Fishing Club Hossa säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Fishing Club Hossa ja nimestä käytetään lyhennettä FC Hossa. Yhdistyksen kotipaikka on Hossan kylä Suomussalmen kunnassa.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yleinen virkistyskalastuksen edistäminen ja jäsenistönsä henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kalastusaiheisia retkiä, kalastuskilpailuita ja ym. kalastukseen liittyviä tapahtumia. Yhdistyksen jäsenet voivat myös osallistua yhdistyksen nimissä muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin, joiden toiminnan tarkoitus ei ole ristiriidassa yhdistyksen toiminnan kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksuja ja tapahtumien osallistujilta osallistumismaksuja sen verran, että toiminnasta aiheutuvat kulut tulee katetuksi.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Uudet jäsenet valitaan siten, että yhdistyksen jäsen tai jäsenet tekevät uudesta jäsenestä esityksen yhdistyksen vuosikokoukselle. Vuosikokous valitsee uuden jäsen, mikäli uusi jäsen saa kannatusta kokoukselta ja yksikään kokouksen läsnäolija ei vastusta uuden jäsenen ottamista.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjeellä tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen vuosikokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Koska yhdistys toimii rekisteröimättömänä yhdistyksenä, ei asiakirjoja allekirjoita yhdistyksen nimissä, vaan jokainen yhdistyksen jäsen vastaa tekemisistään omalta kohdaltaan.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistykselle ei valita tilintarkastajia, vaan yhdistyksen varojen käyttö käydään läpi vuosikokouksessa.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys järjestää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, eli vuosikokouksen. Vuosikokous pidetään heinäkuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tekstiviestillä tai sähköpostitse.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään yhdistyksen varojen käyttö ja vuosikertomus
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10. päätetään kokous


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat kalan istutuksiin Hossanjärveen.